broj: +387 (0)36 503 100

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - apoteka LOT4

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 39/15 od 26.02.2015 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-3079/15-02 od 10.08.2015 godine, u postupku javne nabavke roba- nabavka hemikalija u bolničkoj apoteci, direktor donosi

 

Оdluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-1-2832/15-02 od 21.07.2015 godine i ugovor zajavnu nabavku robe – Hemikalije za patologiju i citologiju LOT 4  dodjeljuje se ponuđaču „BIOGNOST BH “ d.o.o Sarajevo, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču, koji je dobio najvisi broj bodova i  ponudio cijenu u  iznosu od   8.699,50 KM bez PDV-a. 

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču „BIOGNOST BH “ d.o.o Sarajevo”, po proteku roka od 15  dana, računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.

 

Član 4.

Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Оbrazloženje

Postupak  javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:  39/15 od 26.02.2015 godine. Јavna nabavka је provedena putem  Otvorenog postupka za dostavu ponuda sa objavom na portalu javnih nabavki. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  je 15.850,00 КМ.  Оbavijest o nabavci broj: br.40-1-1-17-3-16/15 od poslana je na objavu dana  10.07.2015 godine, а objavljena је na Portalu javnih nabavki dana  10.07.2015 godine. Nakon objave obavještenja na portalu Javnih nabavki dana 10.07.2015 god., na  zahtjev  ponuđača dostavljena im je tenderska dokumentacija. Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom direktora broj: 01-1-3079/15-02 od  27.07.2015  godine.

 Komisija za javnu nabavku je  blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu prispjelih  ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

  • da su pristigle 2  ponude.
  • da su blagovremeno zaprimljene  2  ponude  i to ponuđača kako slijedi:
Naziv / ime ponuđača Ponuđena cijena bez PDV-a
"SEMIKEM" d.o.o Vogošća 10.000,00 KM
"BIGNOST BH" d.o.o Sarajevo 8.699,50 KM
  •  da su neblagovremeno zaprimljene 0  ponude.

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.  Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač ”Biognost BH“d.o.o. Sarajevo dostavio najpovoljniju ponudu prema kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda. S obzirom  na navedeno,a  primjenom čl. 64, stav (1) tač.a. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

 

Uputstvo o pravnom lijeku

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke  protiv оve odluke može izjaviti žalbu   ugovornom organu, najkasnije u roku od 5 (pet) dana оd dana prijema ove odluke.