broj: +387 (0)36 503 100

 

 

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

Na osnovu člana 87. i člana 90.Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14) i odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj 90/14), direktor Kantonalne bolnice „Dr.Safet Mujić“ Mostar donosi

 

 

ODLUKU

o  izboru najpovoljnijeg ponuđača  putem direktnog sporazuma

 

Član 1.

U postupku javne nabavke putem direktnog sporazuma prihvata se ponuda ponuđača Nobel Corporation d.o.o.,Mostar za nabavku usluge servis i zamjena uloška osmoze po cijeni 782,23 KM bez PDV-a ( sa PDV-om 915,21 KM).

                                                                              

Član 2.

Sa izabranim ponuđačem se neće  zaključiti ugovor o nabavci predmetne robe obzirom da je vrijednost nabavke u iznosu do 1000,00 KM.

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti na internet stranici ustanove.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma broj 01-1-4557-1/20 10.11.2020.godine za predmet nabavke servis i zamjena uloška osmoze.

 Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 1.000,00 KM.

U skladu sa odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma nakon ispitivanja tržišta ponuđaču Nobel Corporation d.o.o.,Mostar je upućen zahtjev za dostavljanje prijedloga cijene odnosno ponude.

Dana 12.11.2020.godine ponuđač je dostavio ponudu broj 01-915 za javnu nabavku   i ista je prihvaćena u cijelosti, te je odlučeno kao u izreci Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana prijema iste.