broj: +387 (0)36 503 100

 

 

Konkurs za specijalizaciju

Na osnovu čl.11.Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine,doktora stomatologije,magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije („Službene novine FBiH“ broj 62/15), plana potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika Hercegovačko-Neretvanske Županije-Kantona za 2021.godinu (broj 02-33-5985/20 od 27.10.2020. godine), plana  potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika HNK-a za 2020.godinu ( broj 02-33-5586/20  od  08.10.2020.godine) , čl.2. i 5. Pravilnika o kriterijima za prijem specijalizanata („Službene novine FBiH “broj 102/13), te čl.19.i 20.Pravilnika o obrazovanju i stručnom usavršavanju zaposlenika JU Kantonalna bolnica“Dr.Safet Mujić“Mostar raspisuje

 

KONKURS

    Za specijalizaciju

 

 ORTOPEDIJA...............................................................................................................................................1

ANESTEZIOLOGIJA,REANIMATOLOGIJA I INTENZIVNA MEDICINA.......................................1

 

Kandidat mora ispunjavati sljedeće opće uslove za sticanje prava na naprijed navedenu specijalizaciju:

-da ima završen medicinski fakultet,

-položen stručni ispit,

-najmanje jedna godina radnog iskustva u struci nakon položenog stručnog ispita,

-aktivno poznavanje jednog stranog jezika,

-licenca za samostalan rad.

II

Dokumenta koja  se  trebaju dostaviti:

-diploma o završenom fakultetu,

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

-potvrda o radnom iskustvu u struci nakon položenog stručnog ispita,

-certifikat o poznavanju jednog stranog jezika,

-licenca za samostalan rad,

-prepis položenih ispita na studiju,

-potvrda o prosjeku ocjena tokom studija, te dužina trajanja studija,

-nagrada za vrijeme studija, ukoliko je kandidat posjeduje,

-popis stručnih i naučnih radova, ako je kandidat iste objavljivao,

 -poznavanje drugog ili trećeg stranog jezika,

-potvrda o radnom stažu nakon ispunjenja  uslova za specijalizaciju.

 Dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji (kopija  ne starija od 6 mjeseci).

                                                                                                                         

                                                                                   III                                                                         

                                                                           

Prednost pri  izboru imaju kandidati zaposlenici Kantonalne bolnice “Dr.Safet Mujić“Mostar.

Prijavu sa kraćom biografijom i dokumentima  koji se traže konkursom, dostaviti na protokol Kantonalne bolnice  ili putem pošte preporučeno na adresu :

Kantonalna bolnica “Dr.Safet Mujić“ Mostar

Maršala Tita 294

 88 104 Mostar

Uz naznaku:“Prijava na konkurs za specijalizaciju iz____________ ne otvarati- Komisiji  za  prijem“.

Komisija za prijem  će obaviti razgovor sa kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.