broj: +387 (0)36 503 100

Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2022.godinu

Na osnovu čl.17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14), čl.52.Statuta  JU Kantonalna bolnica  “Dr.Safet Mujić“ Mostar ,čl.56.Poslovnika o radu Upravnog odbora,  i potreba Kantonalne bolnice, Upravni odbor na 5.(petoj) telefonskoj sjednici održanoj dana 06.10.2022.godine, jednoglasno donosi

 

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2022.godinu

 

Član 1.

Na osnovu ukazanih potreba JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar  utvrđuje  se  izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2022.godinu broj 9/22 od 28.04.2022.godine.

 

 

Član 2.

Plan javnih nabavki se mijenja na način da se u dijelu plana nabavki koji se odnosi na usluge održavanja nemedicinskih uređaja i opreme /stavka pod rednim brojem 23./ dodaje podstavka 23.8. nabavka i ugradnja rezervnih dijelova na uređaju za reverzibilnu osmozu i to:industrijska osmoza i pumpa skala“.

 

 

Podaci koji se odnose na izmjenu i dopunu Plana javnih nabavki sadržani su u tabeli:

 

 

R.

br.

Predmet

nabavke

Ekonomski

kod

Procjenjena vrijednost

bez PDV-a

Vrsta

postupka

Datum

pokretanja postupka

Okvirni

datum zaključenja ugovora

Izvor finansiranja

Podjela

na

lotove

23.8.

nabavka i ugradnja rezervnih dijelova na uređaju za reverzibilnu osmozu i to: industrijska osmoza i pumpa skala

 

532805

 

15.000,00

 

Konkurentski postupak

 

10/2022

 

11/2022

Vlastita sredstva

NE

 

 

Član 3.

Ova Odluka je sastavni dio Plana javnih nabavki JU Kantonalna bolnica“Dr.Safet Mujić“Mostar za 2022.godinu.

Ostali podaci navedeni u Planu javnih nabavki za 2022.godinu ostaju nepromjenjeni.

 

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na internet stranici ustanove.

 

 

Obrazloženje

 

U Planu javnih nabavki za 2022.godinu uvrštava se stavka nabavka i ugradnja rezervnih dijelova na uređaju za reverzibilnu osmozu i to: industrijska osmoza i pumpa skala , a  koje je potrebno što hitnije ugraditi radi otklanja kvara na uređaju za reverzibinu osmozu, a  od čijeg rada ovise uređaji koji koriste paru u prostoru centralne sterilizacije i vešeraja.

Cijeneći prethodno navedeno,  Upravni odbor je odlučio kao u izreci Odluke.