broj: +387 (0)36 503 100

Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta

Na osnovu člana 20a.stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 26/16, 89/18), člana 5.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a broj 4/19 i  5/19), člana 4.Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu broj 84/19 od 26.12.2019.godine, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Odluke o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1- 6024/19 od 27.12.2019.godine, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1-1357/21 od 15.03.2021.godine, te Odluke o potrebi prijema broj           01-1-6350/22 od 26.12.2022.godine, direktor JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“Mostar raspisuje

 

 

JAVNI OGLAS

za  popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1.ODREĐENO VRIJEME

1.1.Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za opću,abdominalnu i neurohirurgiju-do povratka radnice sa bolovanja (trudničkog,odnosno porodiljskog),a najduže do 24 mjeseca...............................................( 1 izvršilac)

1.2.Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za internu medicinu-u trajanju od 12 mjeseci..................(1 izvršilac)

1.3.Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za pedijatriju-do povratka radnice sa neplaćenog odsustva, a najduže do 12(dvanaest) mjeseci..........................................................................................................................(1 izvršilac)

1.4.Laboratorijski tehničar na Odjelu za patološku anatomiju i citologiju-do povratka radnice sa bolovanja (trudničkog,odnosno porodiljskog),a najduže do 24 mjeseca.................................................................(1 izvršilac)

1.5.Stručni saradnik za javne nabavke u Službi za javne nabavke-do povratka radnice sa bolovanja (trudničkog odnosno porodiljskog), a najduže do 24 mjeseca...................................................................................(1 izvršilac)

 

 

OPŠTI USLOVI

·         da je kandidat  stariji od 18 godina

·         da je državljanin BiH

 

Kao dokaz ispunjavanja opštih uslova svi kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

-        obrazac prijave na javni oglas,

-        izvod iz matične knjige rođenih, 

-        uvjerenje/potvrda od CIPSA ne starije od 3 mjeseca od dana objave oglasa ,

-        uvjerenje o državljanstvu  ne starije od 3  mjeseci od dana objave oglasa.

 

 

POSEBNI USLOVI

Za poziciju pod rednim brojem 1.1.Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za opću,abdominalnu i neurohirurgiju

Opis poslova

-obavlja sve poslove sestrinske njege  na  odsjeku  na koji je raspoređena,

-asistira  kod pregleda pacijenata,

-prikuplja materijal potreban za sve pretrage i analize,

-rukuje aparatima ,

-provodi potrebnu terapiju,

-vrši upis bolesnika i njihovu pripremu za pregled,

-radi samostalno i u timu za zdravstvenu njegu pacijenata,

-brine se o urednosti i čistoći bolesničkih soba  i radnog prostora ,

-obavlja  i druge medicinske i administrativne poslove u skladu sa pravilima struke  uz  primjenu etičkog kodeksa medicinskih sestara,

 

 

Uslovi: SSS medicinska škola općeg smjera , položen stručni ispit,certifikat za samostalan rad, poznavanje rada na računaru

Radno vrijeme :37,5 sati sedmično

potrebni dokumenti:diploma o završenoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, licenca za samostalan rad, dokaz o poznavanju rada na računaru

 

Za poziciju pod rednim brojem 1.2.Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za internu medicinu

Opis poslova

-obavlja sve poslove sestrinske njege  na  odsjeku  na koji je raspoređena,

-asistira  kod pregleda pacijenata,

-prikuplja materijal potreban za sve pretrage i analize,

-rukuje aparatima na odjelu,

-provodi potrebnu terapiju,

-vrši upis bolesnika i njihovu pripremu za pregled,

-radi samostalno i u timu za zdravstvenu njegu pacijenata,

-brine se o urednosti i čistoći bolesničkih soba  i radnog prostora ,

-obavlja  i druge medicinske i administrativne poslove u skladu sa pravilima struke  uz  primjenu etičkog kodeksa medicinskih sestara,

 

Uslovi: SSS medicinska škola općeg smjera , položen stručni ispit,certifikat za samostalan rad, poznavanje rada na računaru

Radno vrijeme :37,5 sati sedmično

potrebni dokumenti:diploma o završenoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, licenca za samostalan rad, dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

 

Za poziciju pod rednim brojem 1.3.Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za pedijatriju

Opis poslova

 -obavlja sve poslove sestrinske njege  na  odsjeku  na koji je raspoređena,

-asistira  kod pregleda pacijenata,

-prikuplja materijal potreban za sve pretrage i analize,

-rukuje aparatima na odjelu,

-provodi potrebnu terapiju,

-vrši upis bolesnika i njihovu pripremu za pregled,

-radi samostalno i u timu za zdravstvenu njegu pacijenata,

-brine se o urednosti i čistoći bolesničkih soba  i radnog prostora ,

-obavlja  i druge medicinske i administrativne poslove u skladu sa pravilima struke  uz  primjenu etičkog kodeksa medicinskih sestara,

 

Radno vrijeme :37,5 sati sedmično

Uslovi: SSS medicinska škola pedijatrijskog ili općeg smjera, položen stručni ispit,certifikat za samostalan rad, poznavanje rada na računaru.

potrebni dokumenti:diploma o završenoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, licenca za samostalan rad, dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

Za poziciju pod rednim brojem 1.4.Laboratorijski tehničar na Odjelu za patološku anatomiju i citologiju

Opis poslova

-prima i označava autopsijski ,bioptički,citološki i histohemijski materijal,

-obrađuje histološke preparate sa leša , biopsije, citologije,

-učestvuje u rezanju sekcija i biopsija,

-fiksira materijal i uklapa ga u parafin,

-uklopljeni materijak reže i obrađuje histohemijskim, imunohemijskim, imunofluorescentnim, enzimatskim, molekularno biološkim i drugim potrebnim metodama,

-reže materijal po metodi smrzavanja,

-pravi  razmaze ispljuvaka i drugih tjelesnih tečnosti po potrebi,

-brine o čuvanju i izbacivanju rezervnog materijala biopsija i obdukcija,

-pregledane preparate ulaže u arhivu,

-izrađuje histološke preparate za kolekciju po raznim metodama,

-radi ex tempore biopsije,

-radi na savlađivanju novih metoda laboratorijske tehnike,

-obavlja i druge poslove po naređenju nadređenih u domenu svoje stručne spreme.

 

Radno vrijeme :37,5 sati sedmično

Uslovi: SSS medicinska škola-laboratorijski smjer, položen stručni ispit,certifikat za samostalan rad, poznavanje rada na računaru.

potrebni dokumenti:diploma o završenoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, licenca za samostalan rad, dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

Za poziciju pod rednim brojem 1.5.Stručni saradnik za javne nabavke u Službi za javne nabavke

Opis poslova

-učestvuje u pripremi i izradi godišnjeg Plana nabavki u okviru svoje struke,

-sprovodi sve postupke javne nabavke,

-obavlja sve poslove vezane za određene faze provođenje postupka javne nabavke koji im je dat u rad i za iste odgovara u pogledu blagovremenosti, ispravnosti i zakonitosti,

-svoje završene javne nabavke evidentira i arhivira,

-radi u Komisiji za javne nabavke u koju je imenovan,

-koordinira sa šefovima organizacionih jedinica za koje se obavlja nabavka,

-vrši usmenu i pismenu komunikaciju sa dobavljačima, kao i sa drugim vanjskim licima radi ispravnog i zakonitog sprovođenja javne nabavke i utvrđivanja spornih činjenica,

-obrađuje zahtjeve za javne nabavke putem direktnog sporazuma i učestvuje u njihovoj realizaciji,

-učestvuje u provođenju postupaka javnih nabavki (izrada tenderske dokumentacije i ostale potrebne dokumentacije),

-prati,ažurira i vodi sve vrste evidencije u postupcima javnih nabavki,

-izrađuje odluke,rješenja i obavještenja u provođenju procedura javnih nabavki,

-prati vremenske rokove utvrđene zakonom u proceduri javnih nabavki,

-vodi evidenciju zaključenih ugovora i prati njihovu realizaciju u saradnji sa organizacionim jedinicama KB Mostar (odjelima, bolničkom apotekom, službama),

-sudjeluje u javnim raspravama,analizira primjedbe i mišljenja na temu javnih nabavki,

-kontinuirano se edukuje iz oblasti javnih nabavki,

-obavlja i druge poslove svog zanimanja i radnog mjesta po nalogu šefa službe.

 

Uslovi:VSS, ekonomski fakultet II ciklusa ili njegov ekvivalent,  najmanje dvije godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

potrebni dokumenti: diploma o završenom ekonomskom fakultetu, dokaz o radnom iskustvu, dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidati mogu dostaviti uvjerenje /potvrdu ili drugu ispravu škole (ovjerena kopija svjedočanstva), kao i uvjerenje /potvrdu drugih institucija koje se bave obučavanjem rada na računaru.

 

Prijavljeni kandidati će se bodovati po slijedećim kriterijima:

-        radni staž na poslovima radnog mjesta koji se traži javnim oglasom,

-        uspjeh tokom školovanja,

-        provjera radnih i stručnih sposobnosti .

 

U vezi sa navedenim kandidati su pored dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje općih i posebnih uslova dužni dostaviti:

-        uvjerenje /potvrda o  radnom stažu od poslodavca koji se odnosi na poslove radnog mjesta koji se traži javnim oglasom, sa tačnom naznakom poslova i  radnih zadataka sa godinama i mjesecima radnog staža,

-        uvjerenje /potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja.

 

Kandidati će se bodovati samo na osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju formalno-pravne uslove iz javnog oglasa izvršit će se provjera radnih i    stručnih sposobnosti.

Prijem u radni odnos vrši se uz probni rad u trajanju od 3(tri) mjeseca za radnike sa visokom stručnom spremom, dok probni rad za radnike sa srednjom stručnom spremom traje 30 dana.

 

Napomena:Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju osobe iz člana 1.Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica u HNK-a(“Službene novine HNK-a” broj 6/18, 4/21), Zakona o demobilisanim braniocima i članovima njihovih porodica (Službene novine FBiH broj 54/19), te su kandidati dužni dostaviti dokaz/potvrdu ili uvjerenje/ za navedeno ne starije od tri mjeseca  od objave oglasa.

 

Napomena: Izabrani kandidat je obavezan prije zaključivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o svom zdravstvenom stanju i psihofizičkim sposobnostima za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave javnog oglasa na web stranici Kantonalne bolnice“Dr.Safet Mujić“ Mostar.

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u orginalu ili u ovjerenoj kopiji .

Neblagovremene i nepotpune prijave  neće biti uzete u razmatranje, iste će se odbaciti zaključkom i dostaviti kandidatima.

 

Obrazac za prijavu na javni oglas kandidati mogu preuzeti na web stranici poslodavca www.kbmostar.ba

 

Sve tražene dokumente treba dostaviti neposredno na protokol ustanove ili  putem pošte preporučeno na adresu:

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar

Ul. Maršala Tita br.294

88000 Mostar

sa naznakom PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO (navesti naziv radnog mjesta)

NE OTVARATI “