Kantonalna bolnica Mostar

Odluke (1431)

Avg 21
Na osnovu člana 64.stav (1) tačka b, člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama(“Službeni glasnik BiH” broj 39/14, 59/22) ,čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 76/23 od 02.06.2023.godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj 01-1-1407-03/23 od 07.08.2023.godine, u postupku…
Avg 18
Na osnovu člana 100.stav (1) i (2) i člana 119.stav (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14,59/22) postupajući po žalbi žalitelja FCT d.o.o.Banja Luka, izjavljenoj po punomoćniku Željku Višiću, advokatu iz Banja Luke, na tendersku dokumentaciju u otvorenom postupku za nabavku usluge održavanja medicinske opreme proizvođača medicinske opreme…
Avg 18
Ugovorni organ Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar,u skladu sa članom 69.stav1.tačka (b) i stav 2.tačka (a) i članom70.stav 4. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službene novine broj 39/14,59/22) u postupku javne nabavke potrošni materijal za proceduru radiofrekventne i mikrotalasne ablacije tumora za potrebe Kantonalne bolnice, broj obavještenja 40-1-1-32-3-70/23…
Avg 18
Na osnovu člana 64.stav (1) tačka b, člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama(Službeni glasnik BiH broj 39,14 n59/22) , ,čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 48/23 od 31.03.2023.godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-960-17/23 od 10.07.2023.godine, u…
Avg 18
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a , člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama(“Službeni glasnik BiH” broj 39/14; 59/22) i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj 01-1-739-02/23 od 25.05.2023.godine, u postupku javne nabavke robe reagensi za potrebe Kantonalne bolnice “Dr Safet Mujić” Mostar, direktor…