broj: +387 (0)36 503 100

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

EU Projekti

OGLASI

Prikaži sve iz ove kategorije!
ponedjeljak, 01 Juni 2020 00:00

Pitanja i odgovori

Naziv ugovora : Medicinska oprema u okviru projekta “Inovativne prakse u traumatskom liječenju i upravljanju povredama za poboljšanu zaštitu pacijenata u prekograničnom području -TELE.DOC",  Ugovor broj HR-BA-ME316 

Broj objave: T-02-TELEDOC/2020

JU Kantonalna bolnica “Dr. Safet Mujić” Mostar namjerava dodijeliti ugovor o nabavci robe:Medicinska oprema za  TELE.DOC projekat koji se finansira u okviru lnterreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014-2020. Tenderska dokumentacija je dostupna na www.kbmostar.ba 

 

Rok za podnošenje ponuda je 05.08.2020 u 10:00h. 

 

Ispod su odgovori na upite za dodatne informacije ili pojašnjenja:

Pitanje: U dijelu KRITERIJI ODABIRA/Kriteriji odabira za Ponuđače/Kriteriji za pravno lice pod tačkom 1 stoji „Najmanje dva uposlena koji rade za ponuđača na poslovima vezanim za ovaj ugovor“. Naše pitanje glasi da li se pod ovim podrazumijeva da Ponuđač u slobodnoj formi dostavi izjavu, ovjerenu i potpisanu na memorandumu da ima najmanje dva zaposlena radnika koji rade na poslovima koji su predmet nabave ili je potrebno dostaviti još neki dokument vezano za ovaj traženi uslov. 

Odgovor: Da dovoljno je da ponuđač u slobodnoj formi dostavi izjavu, ovjerenu i potpisanu na memorandumu da ima najmanje dva zaposlena radnika koji rade na poslovima koji su predmet nabave.

 

Pitanje: U dijelu JEZIK PROCEDURE STOJI DA „ Sva pisana korespodencija u vezi s ovom tenderskom procedurom i ugovorom mora biti na engleskom jeziku ili na jednom od jezika u upotrebi u Bosni i Hercegovini“. Prvo pitanje glasi da li se to odnosi i na „NACRT UGOVORA“ ? Drugo pitanje vezano za ovu tačku je ako se odlučimo da sva korespodencija u vezi s ovom tenderskom procedurom i ugovorom bude na jednom od tri jezika koja su u upotrebi u BiH da li to znači da tekst OBRAZCA PONUDE kao i ostalih dokumenata koji se prilažu uz ponudu a koji je već napisan na engleskom brišemo ili ostavljamo? (Primjer: CONTACT PERSON (for this tender)/KONTAKT OSOBA (za ovaj tender) – da li brišemo CONTACT PERSON (for this tender) i ostavljamo samo KONTAKT OSOBA (za ovaj tender) ili ostavljamo oboje i upisujemo podatke na jeziku za koji smo se odlučili. 

Odgovor: 

  • Ne odnosi se na dokument "Nacrt ugovora", njega ne treba sada popunjavati, mi ga popunjavamo nakon procedure za odabranog ponuđača. (Molimo pogledajte tačku 11. Content of tenders / Sadržaj ponuda u dokumentu : A. INSTRUCTIONS TO TENDERERS / UPUTSTVA PONUĐAČIMA)
  • Tekst na engleskom ostavljate u dokumentima i upisujete podatke na jeziku za koji ste se odlučili. U dokumentaciji brišete ono što je naglašeno žutom bojom kao što je na primjer u "D. TENDER FORM FOR A SUPPLY CONTRACT / OBRAZAC PONUDE ZA UGOVOR O NABAVI ROBE". Tekst obojen žutom su instrukcije.

 

Pitanje: Naredno pitanje se odnosi na cijenu ponude i to da li se cijene upisuju SA PDV-om ili BEZ PDV-a?

Odgovor: Molimo pogledajte tačku 12.Taxes and other charges / Porezi i druge naknade, u dokumentu A. INSTRUCTIONS TO TENDERERS / UPUTSTVA PONUĐAČIMA. Znači cijene su bez PDV-a. Stojimo na raspolaganju za dodatna pitanja i pojašnjenja koja možete tražiti do 16.07.2020. do 14:00