broj: +387 (0)36 503 100

Služba za neurologiju i psihijatriju

U sklopu Službe za neurologiju i psihijatriju RMC "Dr. Safet Mujić" funkcioniraju:

 • Odjel za neurologiju
 • Centar za mentalno zdravlje (CMZ)
 • Odjel za psihijatriju.

Služba za neurologiju i psihijatriju RMC "Dr Safet Mujić" (ponovno) je osnovana 1992. godine na inicijativu dr Melihe Imamović i prim dr Rame Omanović. U periodu od 1992. godine do 1995. godine funkcionisala na principu ambulante. Godine 1996.formirana su oba odjela koji su spletom ratnih okolnosti bili fizički udaljeni. Tek 1997. godine počinju egzistirati kao odjel neurologije i psihijatrije u zgradi nekadašnje kasarne "Južni Logor". Iste godine osnovan je prvi Centar za mentalno zdralje u državi  na čijem je čelu bio Prim dr Zlatko Hrvić.

U službi neuropsihijatrije radi 6 ( šest ) specijalista i jedan specijalizant iz iste oblasti:

 1. Šef službe dr Lamija Duranović – Vinković,
 2. dr Svjetlana Bajgorić – Šehović,
 3. dr Senad Međedović (ima prethodno spec. iz urgentne Med.) ,
 4. dr Biljana Milivojević, specijalizant.

Glavna med. sestra službe Amela Hajdarević, dipl. medicinska sestra. 
U službi radi: 2 psihologa; 2 socijalna radnika; 21 medicinski tehničar; 2 okupaciona terapeuta i pomoćno osoblje.

 

ODJEL ZA NEUROLOGIJU

Odjel neurologije je do 2003. godine dijelio zajedničke prostorije sa Plućnim odjelom i brojao 7 bolesničkih kreveta. Neurološka ambulanta i Kabinet za elektroencefalografiju bilu su smješteni u zasebnoj zgradi u krugu bolnice.Odjel neurologije sa nešto proširenim kapacitetom, danas broji 10 kreveta, 3 kreveta pripadaju potpuno opremljenoj Intenzivoj njezi uz sobu za intervenciju. Kabinet za elektroencefalografiju vodi dr Svjetlana Bajgorić – Šehović i sestra Fatima Puzić. Na odjelu egzistira neurološka ambulanta koja prima pacijente svakim radnim danom bez principa naručivanja u radnom vremenu od 09-13 sati. U toku je izmještanje ambulante u prostorije u prizemlju.

U budućnosti planiramo educirati novi kadar za postojeće Kabinete i eventualno uvesti Kabinet za evocirane potencijale kao neophodan u dijegnostici multiple skleroze i oboljenja moždanog stabla.

Na odjelu neurologije zbrinjavamo :

 1. neurološke deficite tipa motorne ili i senzitivne oduzetosti sa ili bez poremećaja govora.
 2. različita komatozna stanja
 3. prve i ponovljene cerebrovaskularne incidente
 4. glavobolje i vrtoglavice različite etiologije
 5. specifične i nespecifične krize svijesti
 6. vertebrogenu patologiju i mijelopatije
 7. relapse degenerativnih neuroloških bolesti ( multipla skleroza i sl.)
 8. akutne komplikacije organsih moždanih sindroma
 9. zadesne intoksikacije
 10. ekstrapiramidne poremećaje  ( Parkinsonova bolest, horea, i sl.)
 11. neurološke komplikacije hroničnih internističkih oboljenja

 

PSIHIJATRIJSKI ODJEL

U toku rata odjel psihijatrije bio je smješten u atomskom skloništu naselja Zalik bez uslova za smještaj i liječenje bolesnika sa psihičkim smetnjama. 1995.godine odjel počinje sa radom u obnovljenom objektu bolnice do 2010.godine, kada prelazi u novoizgrađeni objekat sa velikim dvorištem koji je još u fazi izgradnje. Kapacitet odjela je 21 krevet , dva izolatora ( ženski i muški ) u kojem rade 2 specijalista neuropsihijatra, psiholog Amra Đino, socijalni radnik Đemila Repeša, radno – okupacioni terapeut Đulsa Škrelja , 10 medicinskih tehničara.

Aktivnosti odjela psihijatrije uključuju pružanje usluga mentalnog zdravlja na sekundarnom i tercijarnom nuivou rada tj. dijagnostiku, psihofarmakološko liječenje, resocijalizaciju i rehabilitaciju osoba sa duševnim smetnjama. Po Zakonu o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama na odjelu psihijatrije provodi se dobrovoljni i prisilni smještaj.

Na odjelu se sprovodi smještaj i liječenje osoba sa

 • akutnim psihozama
 • recidivi hroničnih duševnih bolesnika
 • poremećaj ovisnosti
 • poremećaj ličnosti

U sklopu odjela funkcioniraju dvije opće psihijatrijske ambulante.

Rad psihologa: dijagnostički i terapijski . Terapijski podrazumjeva rad sa pacijentima odjela, konsultativne preglede te rad sa vanjskim pacijentima

Rad socijalnog radnika

Rad socijalnog radnika odnosi se na rad sa pacijentima odjela, pacijentima bolnice, rad sa porodicom. Na odjelu je aktivna radno – okupaciona terapija. Podrazumjeva izradu ručnih radova, likovni rad, te uređivanje i održavanje zelenih površina.


Šef službe:
Lamija dr. Duranović-Vinković

 

24 sata (odjeli)
08.30 - 13.00 (ambulante svaki radni dan)
036 503 147; 503 168 (Neurologija)
036 503 166 (Kabinet EEG)
036 576 408 (Psihijatrija)
neurologija@rmcmostar.ba