broj: +387 (0)36 503 100

 

 

O nama

ISTORIJA

Kantonalna bolnica "Dr.Safet Mujić" Mostar je moderno organizovana i dobro opremljena zdravstvena ustanova koja vrši usluge iz domena Primarne zdravstvene zaštite, sekundarne i dijela Tercijarne zdravstvene zaštite.

Sačinjavaju ga bolnica "Južni Logor" i "Centar za majku i dijete" (Brankovac), kao i 14 ambulanti porodične medicine.

Kratak istorijat

Prije rata, zdravstvo u regiji (oko 40-tak objekata) bilo je organizovano u okviru Regionalnog Medicinskog Centra "Dr.Safet Mujić" Mostar, čiji naziv i sada koristimo.

Kao posljedica ratnih strahota u Hercegovini i Mostaru tokom 1992. i 1993. godine, bila je totalna podjeljenost grada na tzv. Istočni i Zapadni Mostar. Skoro svi objekti Zdravstvene zaštite nalazili su se u tzv. Zapadnom Mostaru. Par objekata koji su se nalazili na istočnoj strani grada bili su potpuno uništeni. Do ozbiljnijeg organizovanja zdravstvenih institucija u "Istočnom Mostaru" dolazi nakon potpisivanja "Daytonskog sporazuma". 

Na lokalitetu bivše kasarne "Južni Logor", 1996. godine za bolničke potrebe, sredstvima EUAM, te pomoći opštine Saragoza, adaptirana je jedna zgrada u kojoj je sada smještena bolnica "Južni Logor". Godinu dana kasnije, Norveška vlada i Međunarodna humanitarna agencija IOM su pomogli u nabavci opreme. U međuvremenu sredstvima Europske Unije, te pokrajine Emille Romana, adaptirana je zgrada bivšeg "Doma Zdravlja" u ulici Brankovac, u kojem se trenutno nalazi "Centar za majku i dijete".

U periodu od 1996. do 2004. godine izgradjeno je jos 14 ambulanti.

Djelatnost i organizacija KB-a

Trenutno KB "Dr.Safet Mujic" Mostar je moderno organizovana i dobro opremljena zdravstvena ustanova koja vrši usluge iz domena primarne z.z., sekundarne i djela tercijalne z.z. kojoj gravitira oko 150.000 građana Hercegovačko-neretvanskog kantona isto tako i  dio stanovništva Istočne Hercegovine , koja geografski gravitira Mostaru.

Osnivač

KB "Dr.Safet Mujić“ Mostar je zdravstvena ustanova u vlasništvu Hercegovačko-neretvanskog kantona, osnovana je prema odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH.

Osoblje KB-a

KB “Dr. Safet Mujić“ broji trenutno 608 uposlenika, a od toga su:

  • Doktora medicine 96 (od toga su 73 specijalista)

  • Doktora stomatologije 17 (od toga su 8 specijalista)

  • Diplomiranih farmaceuta 1

  • Specijalista medicinske biohemije 1

  • Zdravstveni tehničari 301 (od toga 11 sa višom i 13 sa visokom stručnom spremom)

  • Zdravstveni saradnici 5

  • Tehničko i administrativno osoblje179

ORGANIZACIJA

KB “Dr. Safet Mujić“ je organizovan u 4 organizacione jedinice i 28 službi.

Organizaciona jedinica Bolnica za interne bolesti u okviru 9 službi pruža usluge iz domena internih bolesti, dječije, zarazne, nervne i duševne, plućne bolesti i tuberkulozu, laboratorijsku dijagnostiku, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, kožno venerične bolesti, kao i usluge za patološku anatomiju.

Organizaciona jedinica Bolnica za hirurška oboljenja organizovana je u 11 službi i pružaju slijedeće zdravstvene usluge: usluge za hirurška oboljenja, urologiju, ortopediju i traumatologiju, ginekologiju i akušerstvo, očne bolesti, usluge za ORL, maksilofacijalnu hirurgiju, transfuziju, radiologiju, anesteziju sa reanimatologijom, neurohirurgiju, kao i bolnička apoteka.

Organizaciona jedinica Dom zdravlja "Stari grad" pruža slijedeće usluge: usluge za opću i porodičnu medicinu, stomatologiju, hitnu medicinsku pomoć, higijensko-epidemiološke usluge.

Organizaciona jedinica Biro za administrativno-stručne i tehničke poslove. Služba vrši usluge snadbdijevanja medicinskom opremom i lijekovima, vođenje administrativnih i ekonomsko finansijskih poslova te poslova održavanje objekata i medicinske opreme.

KB "Dr.Safet Mujić" svoje bolničke kapacitete ima u dvije zasebne zgrade:

  • Zgrada bolnice KB "Dr. Safet Mujić" u južnom djelu grada nalazi se na zemljišnoj čestici od 18.232, a površina objekta iznosi 5.336 metara kvadratnih.

  • Zgrada bolnice "Centar za majku i dijete" površina objekta iznosi 1.086 metara kvadratnih.

Ukupni bolnički kapaciteti  raspolažu sa 178 kreveta, 5 inkubatora, 4 operacione sale, te drugim uređajima, koji se koriste u dijagnostičke i terapeutske svrhe. Uslovi ležanja za pacijente su solidni. Oba objekta imaju grijanje i samo djelimično riješen problem klimatizacije.